✨ พช.ยโสธร ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่  14 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

โดยมี  นายบรรลือ  พลับพลึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางฐิตินันท์  บุญคำ รกน.ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ  นางวิลาสินี  กุดหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  และ พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ บุคลากรและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทุกอำเภอ

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร  จำนวน 81 คน และเครือข่ายผู้นำ/กลุ่มองค์กร ระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอๆ10 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนด้านความโปร่งใส  ในการอบรมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก (นายอดุลย์  วันดี) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ””เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)