พช. ยโสธร ติดตามเสริมแรง ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในพื้นที่ โคก หนอง นา พื้นที่อำเภอไทยเจริญ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ นางประพัศสร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอไทยเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอไทยเจริญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” ตามแผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of    life : HLM)  ระดับครัวเรือน ของ

  1. แปลงนายบุญเพ็ง นัยจิตร จำนวน 3 ไร่ ณ  หมู่ที่ 11 บ้านตาดไฮ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
  2. แปลงนายสนั่น โสมาบุตร จำนวน 3 ไร่ หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ และติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” ของนายบุญเพ็ง นัยจิตร (ผายมือ เอามือสามัคคี)  ซึ่ง กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ไร่ พบว่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแบบมาตรฐาน 1:2 มีการขุดปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย 100% จึงเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอไทยเจริญ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำชาติ  “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” และปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ส่วนแปลงนายสนั่น โสมาบุตร อยู่ระหว่างการดำเนินการขุด

นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร ได้แนะนำให้ครัวเรือน ได้มีการพัฒนาพื้นที่และ พร้อมชื่นชมให้กำลังใจการทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)และกำชับให้ครัวเรือนเป้าหมายคำนึงถึงหลัก “ภูมิสังคม” เช่น ลักษณะทางกายภาพ ดิน น้ำ ลม สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ

ท้ายนี้ ขอให้ฝากให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ส่วนพัฒนาการอำเภอ ก็ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)