📣📣พช.ยโสธร จัดประชุมประสานแผนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

📣วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร    นายพนม  สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมฯพร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม งานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมการประชุม กันอย่างพร้อมเพรียง

📣 การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมชี้แจง ดังต่อไปนี้

1.กลุ่มงานประสานฯ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ร้อยละ 39       อยู่ระหว่างเร่งรัดการทำสัญญาเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนด คาดว่าไตรมาส 3 การเบิกจ่ายของจังหวัดยโสธรจะมีความคืบหน้าดีขึ้นร้อยละ 77

2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เกี่ยวกับการเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี และการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3-4

3.กลุ่มงานส่งเสริมฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ที่กำลังดำเนินการในพื้นที่(กำลังขุด งบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน) และโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนขอให้เร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์  4. กลุ่มงานสารสนเทศฯ จัดทำคลิป ข่าวประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการติดตั้งและการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับทุกอำเภอ

📣📣 ในการนี้ นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร  เน้นย้ำเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ มีความแตกต่างกัน ให้จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน ขอให้ เร่งรัดทำ PO  ภายในเดือนเมษายน 2564 และฝากทีมงานจังหวัดจัดทำโครงการ พช.เยี่ยมยามถามข่าว…โคกหนองนา จังหวัดยโสธร อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำ  Time Line ของการทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ”

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ 💢Change for Good💢

(landscape picture) : ทีม CDD PR@ยโสธร

(newspaper) :  สพจ.ยโสธร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร” https://www.facebook.com/cddyasothon

เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร http://y

 

(Visited 1 times, 1 visits today)