📣พช.ยโสธร ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2564 นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดจังหวัดยโสธร มอบหมายนายสุรชัย  แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนายช่าง  ลงพื้นที่บูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  และดำเนินการลงแปลงขุดดิน บนพื้นที่ของตนเอง ตามกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา สร้างศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ฯ เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พื้นที่ตำบลค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร  โดยเริ่มปรับพื้นที่และขุดดินในแปลง พื้นที่ดำเนินการจำนวน 11 แห่ง ใช้แบบขุดตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา พช. และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมสังเกตการณ์ในการขุดดินเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พื้นที่ดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากติดบางพื้นที่ทำนาปรัง ไม่สามารถขุดได้

🌾👩🏻‍🌾เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” @250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ👨🏻‍🌾🌾

🌸🌼เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good🌸🌼

📷📝กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ยโสธร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร https://

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)