พช.ยโสธร ร่วมอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการพัฒนาเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) จังหวัดยโสธร🍀

🎉 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.  นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายนายสุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการพัฒนาเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดยโสธร ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

🎉ในการนี้ นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร  มอบหมายนางฐิตินันท์  บุญคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

👉การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และนำความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดปัญหาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและการร้องเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” @ Change for Good

(landscape picture) : ทีม CDD PR@ยโสธร

(newspaper) :  สพจ.ยโสธร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร” https://www.facebook.com/cddyasothon

เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)