พช.ยโสธร ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสดจากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมมอบแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมฯ ในพื้นที่ โดยมีประเด็นเพื่อทราบ 7 เรื่อง ดังนี้
1. สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564
2.การดำเนินงาน” ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
3.การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
4.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2”
5.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 47 ปี (สทอ.) และตัวอย่างความสำเร็จการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบบ้านหนองยายนุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
6.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรื่องนำเสนอโดยเอกสาร จำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย
(salad) ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2564
(salad) การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ
(salad) ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(salad) การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  MOU ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
(salad) แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ประสานองค์การชุมชน (ศอช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(salad) ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล”
(salad) การบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564
(salad) ประกาศคณะกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
(salad) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 )
(salad) ผลการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564
(salad) และโครงการจัดทำสมุดโทรศัพท์ ติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐกรมการพัฒนาชุมชน ในรูปแบบออนไลน์

(star)(star) ในการนี้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานนโยบาย/งานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปปรับใช้และปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
(*)(*) ทั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดยโสธร (*)(*)

(four-leaf clover)(four-leaf clover)เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @ 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ (four-leaf clover)(four-leaf clover)

🌷💕 Change for Good 💕🌷 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
📸 ภาพ/ข่าว : อารยา ประจวบสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)