@พช.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายพินิจ บุญวรรณ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3

(Visited 1 times, 1 visits today)