@พช.ยโสธร ขับเคลื่อนและจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้นที่ 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม และมีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจฯ ที่ 13 นางสาวสุณี สุทธิวานิช ร่วมประชุมให้การสนับสนุน เสนอแนะ พร้อมทั้ง นางสาวศศิธร ปัญญาไว รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า คหบดี ภาคเอกชนของจังหวัดยโสธร ให้ความสำคัญและสนใจ ในการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)