@พช.ยโสธร >>>คณะกรรมการประเมินครัวเรือนยากจนต้นแบบ ปี 2559 ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการย่อย : พัฒนาชีวิตเพียงพอ บนวิถีความพอเพียง

“ขับเคลื่อนครัวเรือนยากจน กับ คน พช.ยโสธร” วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ปัญญาไว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินครัวเรือนยากจนต้นแบบ ปี 2559 ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการย่อย : พัฒนาชีวิตเพียงพอ บนวิถีความพอเพียง ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน กิจกรรมการตรวจประเมินครัวเรือนยากจนต้นแบบ ระดับอำเภอทรายมูล นางจันที ลูพิมาย อายุ 60 ปี ครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน บ.เส้าเล้า ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ได้รับปัจจัยการผลิตเพื่อนำไปประกอบอาชีพ “การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่” และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก ทอเสื่อ และรับจ้างทั่วไป พัฒนาตนสามารถเป็นต้นแบบครัวเรือนยากจนที่พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)