@พช.ยโสธร >>>ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน

วันนี้ 22 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางสาวสุณี สุทธิวานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน ณ บ้านดอนกลอง หมู่ที่ 8 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)