@พช.ยโสธร >>>ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ Yasothon Model ภายใต้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์โอ่งชีวิตชุมชน RRA

วันนี้ 22 มีนาคม 2559 ยโสธรขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ Yasothon Model ภายใต้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์โอ่งชีวิตชุมชน RRA โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชนและครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 คน จาก 5 หมู่บ้าน ของอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในการนี้ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายวิริยะ เสาทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายปัญโญ สำรวมจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ยโสธร และทีมงาน สพอ.กุดชุม ดำเนินกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

(Visited 1 times, 1 visits today)