ผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิกรายละเอียด]
2. ประกาศสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เรื่อง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [คลิกรายละเอียด]
3. ผังขั้นตอนการจัดระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [คลิกรายละเอียด]
4. ประกาศสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ [คลิกรายละเอียด]
5. ประกาศสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [คลิกรายละเอียด]

(Visited 1 times, 1 visits today)