โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยโรจน์ ธนสันติ

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสมบัติ จงจินากูล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายสุรชัย แดนพิบูลย์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายปัญโญ สำรวมจิตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ดร.พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ

พัฒนาการอำเภอเมืองยโสธร

นายสมศักดิ์ ไกรเดช

พัฒนาการอำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายบรรลือ พลับพลึง

พัฒนาการอำเภอเลิงนกทา

นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์

พัฒนาการอำเภอมหาชนะชัย

นายวิทยา ราเต

พัฒนาการอำเภอกุดชุม

นายสุริยัน ศิริดล

พัฒนาการอำเภอค้อวัง
นายสวัสดิ์ ไชยมา

พัฒนาการอำเภอไทยเจริญ

นางไพลิน ขาวแปลก

พัฒนาการอำเภอป่าติ้ว

นายเอกชัย ว่องไว

พัฒนาการอำเภอทรายมูล
นางพัชรินทร์ แสนวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

นางสาววิราวรรณ มั่นจิตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

นายอดิศักดิ์ มาหา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

นางพรทิพย์ เที่ยงตรง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสานิตย์ พิจารณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

นางวาสินี พฤกษชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

นางสาวอารยา ประจวบสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐวลัญชน์ บุญญา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายวินัย สมขาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)

นางประพัสศร ตอสูงเนิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย)
นายกิตติกวิน กอรับเฮือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริพร ทานะเวช

นักจัดการงานทั่วไป

นายชาวิช จันทร์แสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวไพลิน นิลสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรรณิการ์ หลักหาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสฤษดิ์ สาสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ บุญป้อง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางศิรินภา ชัยเรียบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชัยยง วงษ์อุทา

พนักงานขับรถยนต์

จีรนันท์ ดอกจันทร์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รัชนี สิงคิบุตร

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)