ยโสธร…ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. /และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองหิน หมู่ 1 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

@ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน 🌾🌾

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. /และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองหิน หมู่ 1 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อบต.หนองหิน ผู้นำ อช. อาสาสมัครผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธรและชาวบ้านหนองหิน รวมให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามฯ ณ อาคารสำนักงาน กศน.ตำบลหนองหิน หมู่ 1 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

🙏🏻🙏🏻ในการนี้ขอขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ พช. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อบต.หนองหิน อาสาสมัครผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึก ภาคีการพัฒนา ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)