ยโสธร…ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. /และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562

@ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน 🌾🌾

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสุรชัย แดนพิบูลย์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. /และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

โดยมีกำนัน ผู้นำ อช. อาสาสมัครผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว และชาวบ้านหนองสำโรง รวมให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

🙏🏻🙏🏻ในการนี้ขอขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอป่าติ้ว กำนัน อาสาสมัครผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึก ภาคีการพัฒนา ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)