ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายชัยโรจน์ ธนสันติ

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พช.ยโสธรใสสะอาด ประจำปี 2561